zorgverlener

Ben jij Huisarts of PoH-er en wil je iemand doorverwijzen naar CooL? Of heb je iemand op het spreekuur die vraagt om een doorverwijzing? HIeronder vind je alle relevante informatie over CooL.

 

Nieuw nieuw nieww nieuws

In de regio Nijmegen staan 7 leefstijlcoaches klaar om CooL te gaan geven. De OCE heeft besloten CooL (en ook andere GLi's) nu niet in te kopen. Omdat ongeveer de helft van de zorggroepen dat niet gedaan heeft gaan de meeste zorgverzekeraars nu individueel contracteren.

Hoe kunt u dan doorverwijzen?

. U kunt een verwijzing op papier meegeven (vergeet de agbcode van de praktijk niet te vermelden)

. Half februari komt er de mogelijkheid om via het zorgdomein te gaan verwijzen naar een visiom leefstijlcoach

 

Wilt u meer informatie? bel dan met 06-44554932 of mail met Sonja AT CooL-regioNIjmegen DOT nl

 

Mensen die willen deelnemen aan CooL moeten voldoen aan de volgende inclusiecriteria:

 • 18+
 • Obestias (BMI>30)
 • Overgewicht (BMI>25) met of
  • diabetes type 2 en/of
  • een hart-of vaatziekte of
  • een grote kans hierop hebben

Er zijn ook exclusiecriteria vastgesteld door de zorgverzekeraars

(Deze criteria zijn niet heel hard. Dus het is mogelijk om een groep te starten met  juist deze mensen als doelgroep)

 • gedragsproblemen die groepstherapie belemmeren;
 • een verstandelijke beperking (IQ < 80);
 • psychopathologie die een andere behandeling vereist;
 • behandelbare onderliggende oorzaken van het overgewicht;
 • wilsonbekwaamheid zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger;
 • onvoldoende motivatie om het programma in zijn geheel te volgen.

 

Aanvullende hulp

Bij mensen met een matig verhoogd of hoger GGR (gewichtsgerelateerde gezondheids risico's) komt vaak comorbiditeit voor, die leidt tot additionele zorgvragen.  De GLI sluit deze zorg niet uit, ook niet als het gaat om diëtetiek, fysiotherapie en/of psychologische hulp. De reden van verwijzing moet dan wel anders zijn. Reden van verwijzing voor CooL is overgewicht.

 

CooL  duurt twee jaar en bestaat uit twee fases

fase 1: De deelnemer krijgt na een intakegesprek, 8 groepsbijeenkomsten en 3 individuele coachingsmomenten, met een tussenevaluatie. In totaal zijn dat 20 contacturen in ongeveer 8 maanden tijd.

fase 2: De deelnemer krijgt 8 groepsbijeenkomsten en 3 individuele coachingsmomenten, en afsluitend een evaluatiegesprek. In totaal zijn dat dus ook  20 contacturen in ongeveer 16 maanden tijd.

De deelnemers werken aan door henzelf bedachte doelen door na elke (groeps-)bijeenkomst hun eigen acties te bedenken. Tijdens de individuele coaching wordt ingegaan op hoe deze acties te implementeren zijn in het dagelijks leven.

De groepsbijeenkomsten hebben steeds een ander leefstijl-thema: gezonde voeding, hoe kom ik in beweging, hoe hou ik mijn gezonde gedrag vast, slapen en ontspannen. Er is samenwerking met de gemeente en de buurtsportcoach.

Doordat het een langdurig programma is zie je dat de leefstijlveranderingen goed beklijven en dat de meeste mensen gewicht verliezen en dat verlies behouden.

Mocht iemand desondanks binnen een jaar na afronding terug vallen in oud gedrag is er ook nog een opfrismogelijkheid

Hoe gaat CooL praktisch in zijn werk?

 • Je meldt een potentiële deelnemer aan via Viplive  ( via overige zorgprogramma's en dan leefstijlcoach)
 • De leefstijlcoach neemt binnen een week contact op met de potentiële deelnemer
 • De leefstijlcoach doet een intakegesprek met de potentiële deelnemer
 • Zodra er voldoende aanmeldingen binnen een wijk of gemeente ( minimaal 10 mensen) is gaat er een groep van start
 • De leefstijlcoach begeleidt de deelnemers
 • De leefstijlcoach neemt in die twee jaar tenminste 4 -6 keer contact op met de praktijk via VipLive.
 • Om snel een groep vol te krijgen in een praktijk/wijk kan er een informatie-avond worden verzorgd door de leefstijlcoach.

Zit een potentiele deelnemer niet in de ketenzorg? En staat hij/zij dus niet in VipLive dan kan deze deelnemer toch meedoen. Geef dan de verwijzing mee op papier.

Open interventie

Het CooL-programma wordt aangeboden door een hbo-opgeleide professional, die voldoet aan het competentieprofiel van de leefstijlcoach zoals dat is vastgesteld door de BLCN (https://www.blcn.nl/blcn/hetprofiel-van-de-hbo-leefstijlcoach/). Deze professional heeft de flexibiliteit om bij het uitvoeren van het programma die inhoud en werkvormen te
kiezen die het beste aansluiten bij de betreffende groep. Zo kan er bijvoorbeeld verschil zijn in levensfase, culturele achtergrond of reeds bestaande gezondheidsvaardigheden. Wel moet de leefstijlcoach voldoen aan de gestelde eindtermen.

 

Einddoelstellingen

Vanwege het open karakter van de CooL-interventie is het van belang dat de einddoel-stellingen van het CooL-programma specifiek zijn vastgelegd om te borgen dat het aangeboden programma voldoet aan de kwaliteitsstandaard die noodzakelijk is om de gewenste effectiviteit te realiseren en de beoogde uitkomst van het CooL-programma te realiseren.
De einddoelstellingen omschrijven op welke vragen deelnemers –na het doorlopen van het CooL-programma- zelfstandig een antwoord moeten kunnen geven en liggen op de volgende aandachtsgebieden:
• Doelen en motivatie
• Aspecten van een gezonde leefstijl
• (Blijvende) gedragsverandering
• Persoonlijke ontwikkeling
• Sociale context

 

Een belangrijke einddoelstelling is tenminste 5%-10% gewichtsverlies.

 

Aanpak


De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt van het CooLprogramma. De regie ligt daarbij bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met ondersteuning door de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op. De deelnemer koppelt hieraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering, waarbij ongezonde gewoontes worden geïdentificeerd en vervangen door gezondere alternatieven. Gedurende het programma worden deze acties
opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en leren hoe ze de terugval kunnen
ombuigen. Om de kans op gedragsbehoud te vergroten is het van groot belang dat de acties aansluiten bij de leefwereld van de deelnemer. De rol van de leefstijlcoach is daarbij niet adviserend maar vooral coachend, niet voorschrijvend maar vooral richtinggevend.


Aansluiting sociaal domein


De uitvoerende professional vervult een verbindende rol tussen het zorgen maatschappelijke domein door niet alleen in nauw contact te staan met de huisarts, praktijkondersteuner en/of wijkverpleegkundige, maar ook met de relevante gemeentelijke functionarissen, zoals buurtsportcoaches en professionals op het gebied van welzijn. Het is van belang dat de
professional voldoende kennis heeft van de sociale kaart van zijn regio zodat de leefstijlcoach als spin-in-het web voor de deelnemers kan fungeren en kan doorverwijzen waar nodig. Er is een goede verbinding met het lokale sportaanbod, bij voorkeur door de betrokkenheid van de buurtsportcoach in de sessie rondom beweging en door inschakelen van de buurtsportcoach bij individuele beweegvragen van de deelnemers.Tijdens alle contactmomenten blijft de leefstijlcoach als spin in het web alert op de mogelijk toegevoegde waarde van samenwerking met partners uit het publieke domein zoals gemeentelijk sport- en beweegaanbod en welzijnswerk. Een goede kennis van de sociale kaart is noodzakelijk. Zo kan bijvoorbeeld een deelnemer die zich verder wil verdiepen in
ontspanningsmogelijkheden worden geattendeerd op yogascholen of mindfulnesstrainers in de buurt; een deelnemer die met financiële problemen kampt kan worden geattendeerd op een financiële coach; een deelnemer met beperkte sociale contacten kan gewezen worden op sociale initiatieven die bij zijn belangstelling aansluiten. Waar de specifieke hulpvraag van de deelnemer het expertisegebied van de leefstijlcoach overstijgt worden deelnemers doorverwezen naar andere
zorgprofessionals. Een voorbeeld is een deelnemer met DM 2 die specifieke vragen heeft rondom een koolhydraatarm dieet, die wordt doorverwezen naar een diëtist.
 


Waarom Leefstijlcoaching ?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een duurzame leefstijlverandering bij mensen met overgewicht en Diabetes type 2 en/of Hart-en Vaatziekten veel gezondheidswinst en kwaliteit van leven kan opleveren. Ondanks alle inzet van huisartsen, POH-ers en diëtisten blijkt het in de praktijk vaak erg moeilijk te zijn voor de patiënt om een duurzame leefstijlverandering voor elkaar te krijgen én te behouden. Een leefstijlcoach kan hierin uitkomst bieden.

 

Waarom CooL?

Recentelijk zijn er 3 GLI goedgekeurd door het RIVM. Dat zijn CooL, slimmer en beweegkuur.

waarin verschilt CooL van de andere twee?

1) Laagdrempelig. Deelnemers hebben alleen te maken met de leefstijlcoach. Achtergrond hoeft dus maar 1x verteld te worden. En er zal sneller een diepere band ontstaan waardoor achterliggende problematiek sneller naar boven komt.

2) Brede aanpak. CooL gaat ook in op zaken als slapen en ontspannen en zingeving.

3) De deelnemer staat voorop. De Leefstijlcoach is opgeleid in alle leefstijlonderwerpen maar bovendien gespecialiseerd in duurzame gedragsverandering en motivatie bevordering. De leefstijlcoach zal daar starten waar de deelnemer is.

4) In CooL worden ook de leestijlonderwerpen slapen en ontspanning meegenomen.

 

Wil je meer informatie over de overeenkomsten en verschillen tussen CooL en Slimmer en BeweegKuur? klik hier

 

Wat is een leefstijlcoach?

De leefstijlcoach is een professional die mensen begeleidt bij het nemen van de regie over hun gezondheid en welzijn. Doel is dat de deelnemer aan het CooL traject uiteindelijk een leven kan leiden waar hij/zij zich goed bij voelt, met alle mogelijkheden en beperkingen. Hiermee levert de leefstijlcoach een belangrijke bijdrage aan het landelijke streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Uitgangspunt is een integrale benadering van iemands lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke situatie.

De leefstijlcoach zorgt ervoor dat de deelnemer zijn/haar doelen kan vertalen in concrete stappen en tot actie overgaat. Dit doet zij met doelgerichte coachings- en trainingsmethodieken.

De leefstijlcoach is breed opgeleid en zal daarom makkelijk kunnen inschatten  waar een deelnemer  op dit moment staat en wat hij/zij nodig heeft om in beweging te komen

kwaliteitseisen  Leefstijlcoach

De leefstijlcoach die  CooL mag geven  moet voldoen aan een aantal criteria:

 • (post) hbo gecertificeerd coach zijn afgestudeerd bij een gecrediteerde opleiding (waaronder AVLEG en Mark Academie)
 • aangesloten zijn bij de BLCN
 • aangesloten zijn bij expertisecentrum CooL Nederland
 • intervisie en samenwerkingsovereenkomst hebben met leefstijlcoaches in de regio

Op dit moment zijn er 3 leefstijlcoaches in de regio Nijmegen  actief met CooL. Sonja Edelaar, Marian Nilessen en Jannie Hopman hebben alle drie een lange staat van dienst.

Leefstijlcoach Sonja Edelaar is betrokken bij Visiom. Dit landelijk dekkend netwerk zorgt voor gedegen aanpak en continuïteit.

Hoe verwijs je iemand door?

 • Dat kan via Vip Live.  (Overige zorgverleners, leefstijlcoach) (deze mogelijkheid is tijdelijk niet mogeijkheid)
 • Zoek een leefstijlcoach die werkzaam is bij jou in de buurt  en maak de verwijzing klaar

  Let op: zorg dat de reden van verwijizing overgewicht is. Dan blijft aanvullende zorg door dietits of fysiotherapeut gewoon mogelijk op basis van een andere verwijsreden.

  Scrhijf een verwijzing op papier. (vergeet daarbij de AGB code van de praktijk niet)

 Of stuur een mail met met jouw naam en  telefoon nummer en  dan nemen wij contact op.

Wanneer starten er waar trajecten? 

Voor een overzicht van groepen die binnenkort gaan starten

 

Wilt je meer informatie over CooL?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

mailen met : sonja AT cool-regionijmegen DOT nl

bellen met Sonja Edelaar:  06-44554932

 

In de regio Nijmegen zijn 7 leefstijlcoaches die CooL (gaan) geven en we helpen je graag verder met meer informatie en zijn bereid om naar je toe te komen om te bespreken hoe we tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen.

op weg naar een gezond en actief leven

Cool Regio Nijmegen

06 44554932
info AT cool-regionijmegen DOT nl